نویسنده = سیامک سامانی
بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان با خشونت مادران دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی در شهر شیراز

دوره 11، شماره 44، بهمن 1399، صفحه 31-46

فاطمه بوستانی؛ مجید برزگر؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی


عوامل و زمینه های احساس تنهایی زنان (یک مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1399، صفحه 1-28

نازیلا ابراهیمی؛ محمد حسین فلاح؛ سیامک سامانی؛ سعید وزیری


آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 39، آبان 1398، صفحه 31-46

فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی