کلیدواژه‌ها = طلاق
شناسایی علل طلاق زنان فاقد فرزند (مرحله ابتدایی چرخه زندگی زناشویی)

دوره 12، شماره 46، مرداد 1400، صفحه 173-189

10.30495/jzvj.2021.23518.3090

محمد خالقی؛ امین کرایی؛ مسعود شهبازی


رابطه‌ی عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طلاق در شهر قم

دوره 9، شماره 36، بهمن 1397، صفحه 73-96

ام البنین چابکی؛ منصوره زارعان


بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های زندگی و طلاق عاطفی(مورد مطالعه: افراد متأهل شهر شیراز در سال 1396-1395)

دوره 9، شماره 36، بهمن 1397، صفحه 153-176

الهام دیندار؛ محمدصادق مهدوی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


معنای طلاق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 93-116

شکوه نوابی نژاد؛ رزگار محمدی؛ یوسف کریمی؛ عفت فلاح


مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی

دوره 6، شماره 24، بهمن 1394، صفحه 41-58

محمود نجفی؛ مهسا بیطرف؛ محمد علی محمدی‌فر؛ الهه زارعی مته کلایی


بررسی نقش خشونت بر میزان طلاق در میان زنان

دوره 4، شماره15، آذر 1392، صفحه 125-150

علی سیف زاده؛ علی قنبری برزیان