کلیدواژه‌ها = تفکر و برنامه اصلاح و درمان
تحلیلی جامعه‌مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش‌های آن

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 227-255

سلمان کونانی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ علی صفاری؛ محمدعلی اردبیلی