کلیدواژه‌ها = سبک‌های حل تعارض
نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متأهل با میانجی گری خودکنترلی

دوره 11، شماره 44، بهمن 1399، صفحه 71-92

مهسا رزم گر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر مقابله زوجی، سبک‌های حل تعارض، گفتگوی غیر مؤثر و امنیت صمیمانه در زوج‌ها

دوره 7، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 45-66

منصور سودانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ رضا خجسته مهر


رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متأهل

دوره 5، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 53-70

پروانه کریمی؛ جهانگیر کرمی؛ فاطمه دهقان


بررسی رابطه‌‌ی مهارت‌های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با صمیمیمت زناشویی در زنان شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 63-74

عذرا اعتمادی؛ سمیه جابری؛ رضوان‌السادات جزایری؛ سید احمد احمدی