بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

2 - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و توصیف ویژگی‌های شخصیتی زنان در سازمان‌ها و بررسی تمایل آن‌ها به کارآفرینی و هم‌چنین تحلیل رابطه‌ی آن دو با یکدیگر بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تعدادی از زنان شاغل در سازمان-ها و ادارات دولتی شهر شیراز به تعداد 359 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بر اساس جدول مورگان، متناسب با حجم طبقه تعداد 153 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی شخصیت و کارآفرینی به ترتیب شامل 35 و 54 سئوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس هفت درجه‌ای لیکرت بود. پایایی پرسشنامه شخصیت و کارآفرینی بر اساس آزمون مجدد به ترتیب 883/0 و 839/0 برآورد گردید. داده-های بدست آمده از راه ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی زنان با تمایل آن‌ها به کارآفرینی رابطه‌ی معناداری وجود دارد، لذا پیشنهاد شده است به دلیل این‌که ویژگی‌های شخصیتی زنان با کارآفرینی ارتباط دارند با شناخت ویژگی‌ها و خصایص شخصیتی در زنان شاید بشود روحیه‌ی کارآفرینی را در آنان تقویت نمود و بسیاری از مشکلات نارسایی‌هایی را که جامعه و سازمان ها با آن‌ها دست به گریبانند را حل کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship between Personality Characteristics and Entrepreneurship of Women

نویسندگان [English]

  • H.R Mohamadi 1
  • E Ahmadi 2
  • SH Amin shayan jahromi 3
چکیده [English]

This research purported to study personality characteristics of female employees in organizations and their entrepreneurship and further to investigate their relationship. The sampling frame of the study included 359 female employees. The sample of the study involved a total of 153 respondents selected using stratified sampling strategy with a reference to Morgan’s table. The measurement instruments were two 7-point likert-scale questionnaires of personality characteristics and entrepreneurship including 35 and 54 items respectively. The reliabilities of the instruments were estimated to be 0.883 and 0.839 respectively through the use of test-retest method. Data was analyzed utilizing SPSS to run Pearson correlation analyses. The results of this study indicated that there was a significant relationship between personality characteristics and entrepreneurship of women. As such, it is suggested that an understanding of female employees’ personality characteristics might help us to foster their entrepreneurship in order to resolve many problems faced in society and organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Personality Characteristics
  • Women
  • Entrepreneurship
1- Abdi, B. (2000). A Study of Relationship between Sexual Roles, Job Identity
and Fear from Success in Male and Female Students of Fourth Year in
Engineering Major of Iran's State Universities.Master of Science
Dissertation.TarbiatModarres University. [Persian]
2- Abdi, B. et al. (2005). A Study of Relationship between Gender and Sexual
Roles and Fear from Success in Students. Journal of Psychology, No 34, pp
199-204. [Persian]
3- Ahmad-Pourdariyani, M. (1999). Entrepreneurship: Definitions, Theories and
Patterns. Pardis Company No. 57. Tehran. [Persian]
4- Atkinson, J. ed. (1958). Motives inFantasy, Action and society. Princeton, N,
J: Van Nostrand.
5- Chalbi, M. (1996). Order Sociology: Explanation and Analysis of Social
Order. Tehran. Ney Publications. [Persian]
6- Digman, J., M. (2002). Personality stature,emergence of the five factor model
Annu. Rev.psychol
7- Donald, L. Sexton, R. Smilor, W. 1985. The art and science of
entrepreneurship.
8- Eftekhar, R. (2005). Stimulants of Entrepreneurship in Economical Activities
and Women Occupation.Political and Social Journal, year 10th, No. One, pp 20-
21. [Persian]
9- Feizi-Nigje, S. (1999).Investigation of Economic-Social Factors Affecting
Parents' Risking in Giving Birth Again after the Birth of First Disable Child.
Master of Science Dissertation.Shiraz University.[Persian]
10- Galord, P. (2005). Influential Factors on Developing Women's
Entrepreneurship.Journal of Women Researches.Vol 2, No 1, pp 101-123.
[Persian]
11- Hafez-Sherbaf, R. and Hoseiniyan, S. (2006).A Comparison between
Personal Characteristics of Married Occupied and Housekeeper Women in
Mashhad City and Their Relationship with Marriage Satisfaction. Consultation
Researches, No 5-6, pp 73-89. [Persian]
12- Javaheri, F. and Ghazati, S. (2004). Barriers of Women Entrepreneurship:
The Study of Influence ofSexual Injustice on Women Entrepreneurship in Iran.
Journal of Iran Sociology.Vol 5. No 2. pp 161-178. [Persian] 
13- John, W. Atkinson. (1966). Norman to feather, A theory of achievement
motivation, John Wiley & sons, Inc.
14- Kaji, M. (1990). Comparison between Fear of Success among Students. .
Master of Science Dissertation.Shiraz University.Department of Psychology.
[Persian]
15- Karimi, Y. (1998). Social Psychology; Theories, Concepts and
Applications.Arasbaran Publications. Tehran. [Persians]
16- Khosravi, M. (2002). Analogy between Personality and IT Job. Journal of
IT, No 3-4, pp 1-5. [Persian]
17- Lober, D. (1998). Pollution Pervention as corporate entrepreneurship,
Journal of organizational change management , Vol.11 , No.1.
18- Mahdavi, M. and Azari, Z. (2006). Study of Entrepreneurship Rate of
Managers in Management and Planning Organization and Related
Suborganizations.Journal of Management and Development. No 65-66, pp 13-
27. [Persian]
19- Mahiniyan, M. (2004). Study of Executive Barriers in Organizational
Entrepreneurship in Rafsanjan's Industrial Complex and Offering a Suitable
Model.Master of Science Dissertation.Islamic Azad University. Rafsanjan
Unit. [Persian]
20- Masoudniya, E. (2002). Survey of Personal Approach; a Property for
Measurement of Entrepreneurship.Journal of Management and Development.
No 15, pp 86-91. [Persian]
21- Mcclelland, C. David. (1961). The achieving society, D. Van nostrane 32-
Messina, M. 2005. Tools for personal growth. Handling fear of success.
http://www.diratrible .com.
22- Mohammadi, H.R. (2008). Investigation of Relationship between Personal
Characteristics of Women and Their Tendency for Entrepreneurship in State
Organizations and Offices of Shiraz City.Master of Science Dissertation.Islamic
Azad University. Rafsanjan Unit. [Persian]
23- Mottaghi, M.H. (2003). Fear of Success in Reaching Inadequacy among
Staff. Message of Management. No 7-8, pp 75-92. [Persian]
24- Mottaghi, M.H., et al. (2004). Reasons for Fear of Success in Occupied
Women.Journal of Women Studies.Year 2, No 5. [Persian]
25- Namaki, M. Erritsen, G. & Beyer, C. 1988: Encouraging entrepreneurs in
developing countries, Long rang planning vol 21, n4.
26- Norouzi, K. Women Rights; Offering Another Question. Journal of Women.
No 67. [Persian]
27- Osborne, L. Richard. (1995). the essence of entrepreneurial success
management decision, vol 33 n7, pp 4-9. 
28- Paludi, M. A. (1984). Psychometric properties and underlying As –
sumptions of four objective measures of fear of success, sex roles.10.PP.765-
81.
29- Pardakhtchi, M.H., Shafi-Zade, H. (2006). An Introduction to
Organizational Entrepreneurship.Arasbaran Publications. Tehran. [Persian]
30- Robinson, S. (1986). How parents can kill or create the entrepreneurial
spirit, vol 59 n4, pp 20-23.
31- Saber, F. (2002). Methods of Developing Entrepreneurship for Women in
Iran: Methods about Enabling Women for Economic, Social and Political
Justice in Iran. Women Studies and Intellectuals Publications.Tehran. [Persian]
32- Samad-Aghayi, J. (1999). Entrepreneurial Organizations.Center of
Education of State Management. [Persian]
33- Shabani, H. (2000). Relationship between the Economical-Social Base of
Spouses and Their Satisfaction from Marriage.Master of Science Dissertation.
34- Shah-Hoseini, A. (2004). Entrepreneurship.Ayij Publications. Tehran.
[Persian]
35- Shahr-Aray, M. (1996). Stimulant for Women Progress and the Study of
Researches in Recent Fifty Years.Journal of Social and Human Science.Shiraz
University.Vol 11, No 1-2, pp 123-136. [Persian]
36- Steward, A. J. and Chester, N. L. (1982). Sex Differencess in Human
socialmotives : Achievement , Affiliation and Power. In A.J. Stewart, ed.
Motivation and society, san Francisco: Jossey – Bass, pp. 172-218.
37- Weiner, B. & R. (1990). History of Motivational Research in Education,
Journal of Educational psychology 8z, no. 4, pp.616-22.