مطالعه رابطه‌ جهانی‌شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز و مشاور مرکز مشاوره همراز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط جهانی شدن فرهنگی و گرایش‌ به فرزندآوری زنان جوانان شهر شیراز پرداخته است. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای چند مرحله‌ای انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری آن تمامی زنان و دختران جوان شهر شیراز است. حجم نمونه بر اساس جدول لین با 95 درصد اطمینان و خطای 4 درصد 600 نفر برآورد گردید. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که تقریباً 29 درصد از زنان دارای گرایش به فرزندآوری می‌باشند. بر اساس نتایج آزمون همبستگی نیز، بین تمامی مؤلفه‌های جهانی شدن فرهنگی شامل: فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی، نگرش نقش جنسیتی، آگاهی از وسایل پیشگیری از بارداری، استفاده از موبایل و مشتقات آن و فردگرایی ارتباط معنی‌دار و منفی با متغیر گرایش به فرزندآوری وجود دارد. یافته‌های مستخرج از مدل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر: فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی، فردگرایی، نگرش نقش جنسیتی و استفاده از موبایل و مشتقات آن در مجموع توانستند 3/26 درصد از تغییرات متغیر گرایش به فرزندآوری را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Cultural Globalization and Tendency to Fertility

نویسندگان [English]

  • H. E 1
  • L. P 2
چکیده [English]

The purpose of the present study was examining the relationship between cultural globalization and tendency to fertility among young women and girls. Statistical society of the present research was the young women and girls in Shiraz, Fars Province. This study used survey method and prepared a questionnaire for data collection.  The sampling method used in this survey was multi-stage share random sampling. The sample size was estimated to be 600 according to Lin Table (p ≤0.05). A theoretical framework regarding  Giddens’ theory was formulated. Results showed a tendency to fertility among statistical society was 29 percent and low. Moreover, Findings of the bivariate analysis showed there were significant relationships among the variables: ICT, mobile use, gender role attitude, awareness of contraceptive, and individualism with the tendency to fertility. Multivariate analysis showed there were significant relationships among variables: ICT, individualism, gender role attitude and mobile use (R2=26/3) with a tendency to fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Globalization
  • Individualism
  • tendency to fertility
  • ICT
  • Awareness of Contraceptive Instruments of Fertility