شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی مدیران زن درآموزش و پرورش و ارائه‌ی الگوی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی مؤلفه­های توانمندسازی مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی و ارائه­ی الگوی مناسب می­باشد. روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری شامل مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی بود. برای نمونه گیری در بخش مطالعه­ی کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه­گیری تصادفی استفاده شد. در بخش کیفی تعداد 12 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 355 نفر، به صورت تصادفی ساده،183 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش­نامه­ی محقّق ساخته بود. و بعد از تأیید روایی ( قضاوت صاحب نظران و اساتید) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0 ) در مدارس استان خراسان شمالی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و لیزرل 80/8 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده­های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه­ها و در عین حال مطابقت آن­ها با مبانی نظری، نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در شناسایی مؤلفه­های توانمند سازی مدیران زن، 10 مؤلفه در بعد اقتصادی، 10 مؤلفه در بعد سیاسی، 16 مؤلفه در بعد اجتماعی و 17 مؤلفه در بعد روانی را شامل می­شد. در بخش کمّی پژوهش، یافته­ها نشان داد که در بعد اقتصادی، مؤلفه­ی سنوات و سابقه­ی خدمت با بالاترین بار عاملی 92/0، در بعد سیاسی هم مؤلفه­ی تلاش برای کسب حقوق برابر با بالاترین بار عاملی 90/0 ،در بعد اجتماعی مؤلفه­ی تجربه­ی شغلی با بالاترین بار عاملی 95/0، در بعد روانی مؤلفه­ی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد با بالاترین بار عاملی95/0 از کل واریانس­ها را تبیین و سایر متغیرها نیز هر کدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. هم­چنین الگوی نهایی پژوهش، با شاخص­های برازش، ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت. میزان ضریب تأثیر ابعاد در مؤلفه­های توانمند سازی مدیران زن به تنهایی بالاترین ضریب تأثیرگذاری در بعد اجتماعی و روانی با 85/0 و کمترین در بعد سیاسی با73/0، بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of empowerment of female managers in education and providing a suitable model

نویسندگان [English]

  • Akram Hajizadeh 1
  • Maryam Hafezian 2
1 Islamic Azad University-Bojnourd branch
2 Islamic Azad University-Bojnourd branch
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify the empowerment components of female managers in education and education in North Khorasan Province and provide a suitable model. The research method was qualitative and quantitative and the statistical population included female managers in the education of North Khorasan province. For sampling in the qualitative section, a targeted sampling was used and a quantitative random sampling method was used. In the qualitative section, 12 people were interviewed and in a small section with a population of 355 people, randomly, 183 individuals participated in this study. The data collection tools were interviewe and a researcher-made questionnaire. After confirming the validity (jurisprudence and professors' judgment) and reliability (Cronbach's alpha = 0.92), they were distributed in schools of North Khorasan Province. For analyzing the data, descriptive and inferential statistics were used. Descriptive statistics of the central index and dispersion such as mean, standard deviation, and inferential part of the exploratory and confirmatory factor analysis at 95% confidence level with SSS software S 18 and Laserl 80/8. Based on the analysis of qualitative data from deep and exploratory interviews and the coding and analysis of the content of the interview text while their correspondence with theoretical foundations, the results of the research in the qualitative section indicated that identifying the components of the empowerment of managers Female, 10 components in the economic dimension, 10 components in political terms, 16 components in social dimension and 17 components in the psychological dimension. In the quantitative part of the research, the findings showed that in the economic dimension, the component of seniority and service record with the highest factor load of 0.92, in the political dimension, the component of trying to earn equal rights with the highest factor load of 0.90, in the social dimension was the component of job experience with The highest factor load was 0.95. In the psychological aspect, the component of trust and intimacy was determined by 0.95 of the total variance and the other variables were also important in the next stages, respectively. Also, the final pattern of the research was confirmed by fitting indexes of standard coefficients. The coefficient of influence of dimensions in the components of empowerment of female managers alone was the highest coefficient of influence in the social and psychological dimension with 0.85 and the least in the political dimension with 0.73.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • economic dimension
  • political dimension
  • social dimension
  • psychological dimension
-   Abbasi,B.,Gholipour,A.,Delavar,A.,& Jaffari,P.(2010). Qualitative research on the impact of commercialization approach on traditional university values, Journal of Science and Technology Policy,2(2),63-75.
-   Abraham, J. (2010). Measurement of social empowerment of farmers in SHGS: Evidence from India. International NGO Journal. 6(12): 255-261. [On line] Available on: http://www.academicjournals.org/INGOJ.
-   Aly, Y.H. and Quisi, I.A. (1996), "Determinants of women labor force participation in Kuwait: a logit analyses". The Middle East Business and Economic Review, Vol. 8, No. 2, pp.1-9.
-   Armstrong, Elisabeth (2001),"Contingency Plans for the Feminist Revolution". Science and Society, Vol. 65, No. 1.
-   Ashtari,B.(2004). The implications of empowering women in the profession of lawyer Women's Research,125-148.(persian).
-   Bowen, D.E. and Lawler, E.E. (1992) The Empowerment of Service Workers: What,Why, How and When?, Sloan Management Review, Vol. 31 spring, pp.31-
-   Esmaielpour,R.,Tafaghodi,H.R.(2017). Qualitative study of barriers to women's career and management promotion, Women's magazine on development and politics,15(2),169-185.(persian).
-   Ghaffari,Gh.,Darabi,H.,Jahangiri,P.(2010). An overview of empowerment indicators with emphasis on female headed households. Second Proceedings of this conference on empowerment and empowerment of women headed by households, Tehran, Department of Women's Affairs of Tehran Municipality.(Persian).
-   Gholipour,A.,Rahimian,A.,Mirzamani,A.(2009). The Role of Official Education and Organizational Employment in Empowering Women, women Studies,6(3),113-132.(Persian).
-   Goghtayi,M.T.,Hemmati,F.(2002). Social policy, Publication of Welfare Organization of Iran and University of Welfare and Rehabilitation Sciences, First Edition.(Persian).
-   Hajiebrahimi,E.(2005). Women's Cooperatives and Challenges, master thesis.(Persian).
-   Jafarnegad,A.,Esfidani,M.R.(2006). The status of women in employment and management, women Studies,7.77-103.(Persian).
-   Khosravi,Z.,Nahidpour,F.(2000). A Survey on Satisfaction with Life, Belief in the Justness of the World, Social Support in Iranian and Indian Students, Women's Sociology Quarterly,3(2).(Persian).
-   Ketabi,M.,Yazdkhasti,B.,& Farokhrastayi,Z.(2004). Empowering Women to Participate in Development, Quarterly journal of women,5-30.(Persian).
-   Lutanz,F.,Avooli,B.(2007). Organizational Psychology: Developing the Competitive Advantage of Employees, Translation by Jamshidian, A, Forouhar, M.Tehran:Ayig.(Persian).
-   Mokhtarian,H.(2002). Ways to increase women's participation in the labor market, Proceedings of the 2nd Women's Empowerment Conference, Journal of Cultural Research, Women's Participation Center.(Persian).
-   Mohitfar,S.,Hamidi,N.(2008). Female head of household: unsaid and social injuries, Social Science Letter,32,132.
-   Mousavi,M.,Ravankhah,F.(2017). Examining the relationship between a variety of welfare systems and economic empowerment of women, Journal of Social Psychological Studies of Women,14(1),73-101.(Persian).
-   Malhatra, S., R. schuler and C. Boender (2002) Measuring Womens Empowerment as a Variable in International Development, http://sitere sources.worldbank.org
-   Mason, O. H.; Smith, A. Stach and S. Philip Morgan(2002)”Muslim Women in Southeast Asia: Do They Have Less Autonomy than Their Non-Muslim Sisters?”,Unpublished rReport. Washington, DC: World Bank.
-   Mincer, J. (1980), "Labor force participation of married women". In Amsdon, Aliech (ed) Economics of Women and Work. Colombia:Penguin Books
-   NaghaviZareen, F., Shahnaz, L. (2002),"How do women decide to work in Pakistan?" Pakistan Development Review, Vol.41, No. 4, pp.1-23.
-   Pasban,F.(2007). Economic and Social Factors Affecting the Employment of Rural Women in Iran(1969 to 2005), Agricultural Economics and Development,14(53).(Persian).
-   Rahimian,A.(2008). Model design for empowering citizens, Master's Thesis, Faculty of Management, University of Tehran.
-   Rahnavard,F.,Hosseini,N.(2008). Factors Affecting Women's Empowerment, women Studies,6(1),105-118.
-   Sultana, N., Hina, Nazli, and Malik, Sohall J. (1994), "Determinants of women time allocation in selected districts of rural Pakistan". The Pakistan Development Review, Vol. 33, No. 4, pp. 1141-1153.
-   Shaditalab,G.,Vahabi,M.& Varmazyar,H.(2006). Poverty is just one aspect of the poverty of women headed by the household, Social welfare scientific and research journal,4.(Persian).
-   Shakouri,A.,Rafatjah,M.,& Jafari,M.(2008). Women's Empowerment Components and Explaining the Factors Affecting them, women Studies,5(1),26.(persian).
-   Strauss,A.,Corbin,J.(2007).Principles of qualitative research method,Translate:Mohammadi,B.,Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies.
-   World Bank (2003) Poverty in Iran: Trends and Structure, 1986-1998, Report No.24414.
Zimmer L. (2006) "Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts", Journal of Advanced Nursing 53(3): 311–318