بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده‌ی توسعه‌ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه‌ی موردی: زنان روستایی بخش میان‌کوه شهرستان اردل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش، باهدف بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده­ی توسعه­ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان­کوه شهرستان اردل انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده­ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی زنان روستایی بخش میان­کوه (8381N=) تشکیل می­دهند که 254 نفر به عنوان نمونه­ی مورد مطالعه انتخاب‌شده‌اند. ابزار جمع­آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه­ای بود که روایی صوری و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان عوامل پیش برنده و بازدارنده­ی توسعه­ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان­کوه استخراج و نام­گذاری شد. نتایج نشان داد که این عوامل به ترتیب 824/71 درصد و 784/67 درصد از واریانس عوامل پیش برنده و بازدارنده­ی توسعه­ی کارآفرین را در بین زنان روستایی مورد مطالعه، تبیین می­کنند. هم­چنین، نتایج پژوهش نشان داد که سهم عوامل پیش برنده،­ مؤثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینه­ی لازم می­توان با تقویت عوامل پیش برنده و فائق آمدن بر عوامل بازدارنده، به توسعه­ی کارآفرینی در بین زنان روستایی در بخش میان­کوه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Driving Forces and Hampering Factors Affecting Development of Rural Women's Entrepreneurship in Miankoh District, Ardal Township

نویسندگان [English]

  • A. J 1
  • D. J 1
  • H. N 2
چکیده [English]

The present study was conducted aimed to investigate the driving forces and hampering factors affecting development of rural women entrepreneurship in Miankoh district, Ardal Township. The research was a descriptive analytical, documentation and field studies to collect data are used. Miankoh district of all rural women are the statistical population for this study (N = 8381). The sample (254 people) was selected using a stratified sampling method and Cochran formula. Questionnaires' reliability was confirmed through computing Cronbach Alpha Coefficient which was 0.95 for driving forces and 0.94 for hampering factors. Statistical analysis was performed using the SPSS software and 4 factors were nominated and extracted as driving forces and 6 factors as hampering factors of Rural Women's Entrepreneurship and development by using factor analysis technique. These factors 71.824% and 67.784% of the variance of the driving factors and hampering factors the development of entrepreneurship among rural women explain. It is revealed that contribution of driving forces for development of Rural Women's Entrepreneurship is more than hampering factors. Thus driving forces should be improved and hampering factors should be recognized and solved for development of Rural Women's Entrepreneurship in Miankoh District, Ardal Township

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Driving Factors
  • Hampering Factors
  • Rural Development
  • Miankoh District