دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 1-380 
نقش واسطه‌ای اضطراب در رابطه‌ی بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی در زنان شاغل و غیرشاغل

صفحه 363-380

علی مصطفائی؛ انور نیک نام؛ بهار عزیزی نژاد؛ سید طاهر موسوی راد؛ سید علی آزادمنش